(Mac OS X Tips::Lion)perlbrewでperlインストールに失敗する時の対応

"/usr/bin/nm"あたりでインストールが失敗する場合は、以下のURLにある対応を行う。

export PERLBREW_ROOT=${HOME}/perl5/perlbrew
curl -k -L https://raw.github.com/gist/962406/93cd90f5e6c6a86073afb3815f0ea06c3c9e99ed/patchperl -o $PERLBREW_ROOT/bin/patchperl
chmod +x $_