whizzytexでの日本語表示

whizzytexで日本語を表示するのに、ttf-kochi-gothicとttf-kochi-minchoが必要です。
ttf-sazanami-gothic、ttf-sazanami-mincho、ttf-vlgothicでは、日本語表示されないようです。

$ sudo aptitude install ttf-kochi-gothic ttf-kochi-mincho


whizzytexの利用方法